Warunki umowy

Umowa z użytkownikiem

Właścicielem serwisu u-stock.pl jest U-stock Group Ltd. z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii pod adresem:

71-75 Shelton Street, Covent Garden

WC2H 9JQ London

Poniżej przedstawiono warunki określające dostęp do usług oferowanych przez 

serwis  U-stock.pl

Powitanie

Korzystając z usług oferowanych w serwisie U-stock.pl użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w naszym serwisie. Użytkownik akceptujacy niniejszą umowę wraz ze wszystkimi regułami zawartymi w hiperłączach zobowiązany jest do ich przestrzegania.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu U-stock, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Zasadach zachowania poufności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszego serwisu i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy.

UZYTKOWNICY MOGĄ ODSTĄPIĆ OD TEJ UMOWY POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM PISEMNEGO POWIADOMIENIA ZA POMOCĄ POCZTY EMAIL W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DNIA ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZŁOŻY OFERTĘ, KUPI PRZEDMIOT LUB WYSTAWI GO W SERWISIE U-STOCK.PL, TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie U-STOCK.PL, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

 • Zasady dotyczące przerw w działaniu
 • Przedmioty zakazane, budzące wątpliwości i potencjalnie naruszające przepisy
 • Zasady wystawiania przedmiotów na aukcje
 • Opłaty i prowizje

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie U-STOCK.PL Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowo zarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie  u-stock.pl

Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 14 dni od daty ich zawiadomienia. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis U-STOCK.PL

Wszystkie Zasady serwisu U-STOCK.PL mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie U-STOCK.PL zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ich umieszczeniu, z wyjątkiem Zasad dotyczących opłat i zwrotów oraz Zasad zachowania poufności w serwisie U-STOCK.PL, które wejdą w życie odpowiednio po upływie 14 dni oraz 30 dni od daty ich umieszczenia w serwisie u-stock.pl

Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu.

Korzystanie z serwisu U-STOCK.PL

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;
 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i naruszających przepisy;
 • korzystać z naszego serwisu lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszego serwisu;
 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty.
 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;
 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać aukcji innych użytkowników;
 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi U-STOCK.PL;
 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);
 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu U-stock.pl lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem U-stock.pl);
 • przenosić swojego konta w serwisie U-stock.pl (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;
 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;
 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi U-stock.pl oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu U-stock.pl;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisie oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu U-stock.pl.
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Nadużywanie serwisu U-stock

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy, ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami, jak również z innych uzasadnionych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi okres czasu.

Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie U-stock.pl oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Nie pobieramy opłat za wystawienie przedmiotów na aukcje* (patrz załącznik Opłaty i prowizje). Wystawiając przedmiot na aukcję użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 14 dni po opublikowaniu w serwisie U-stock.pl odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze. 

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszym serwisem i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności. Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat.

Treść

Przekazując nam treść, użytkownik udziela nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania (na wielu poziomach) licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanej treści, w zakresie dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środków przekazu (mediów). Użytkownik zrzeka się również wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych treści w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, a w pozostałym zakresie upoważnia nas do wykonywania osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do tych treści. .

Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć U-stock.pl do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na aukcjach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasz serwis jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności aukcji lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, zaś nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pieniężne, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za żadne szkody specjalne, niebezpośrednie lub następcze, spowodowane korzystaniem przez użytkownika z naszego serwisu i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami.

Dostęp i zakłócenia działania

Wiele informacji zawartych w serwisie jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu U-stock.pl lub jest licencjonowana na rzecz U-stock.pl przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub, według naszego swobodnego uznania, mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;
 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu U-stock.pl bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od U-stock.pl lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;
 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz
 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

Konto Firmowe

Każdy użytkownik który chce otworzyć konto biznesowe lub zmienić z prywatnego na biznesowe po zakończeniu rejestracji konta powinien w ciągu 3 dni roboczych przesłać kopie dokumentów firmowych celem weryfikacji na adres email:biuro@u-stock.pl

W przypadku jednoosobowej działalności dodatkowo prosimy o przesłanie pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego tak aby widoczne były: zdjęcie, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania ale bez nr pesel. Jeżeli brak adresu zamieszkania w dowodzie osobistym prosimy o przesłanie innego dokumentu lub rachunku potwierdzającego adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Prosimy pamiętać aby konto bankowe podane na aukcjach było zarejestrowane na osobę podaną w dokumentach firmowych nie dotyczy Sp. z o.o.

Weryfikacja trwa max 1 dzień roboczy następnie konto zostanie aktywowane przez admina.

Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone U-stock.pl (oraz pracownikom) i zwolnić U-stock.pl (oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

Powiadomienia

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail ( w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 5 dni od daty ich wysłania.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem U-stock.pl naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz U-stock.pl zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy U-stock.pl a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem wiadomości email lub listownie. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

 • Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców  również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie ,o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.
 • Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) &mdash W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 20 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.
 • Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi U-stock.pl muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis U-stock może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis U-stock.pl powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

Procedura składania reklamacji

Wszelkie skargi dotyczące usług serwisu U-stock.pl powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w zakładce kontakt. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą reklamacją i jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia. Serwis U-stock.pl może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić konto użytkownika.

Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony U-stock.pl w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca inne zasady opisane w serwisie U-stock.pl stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punkty niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i prowizje, Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów. 

Załączniki:

Opłaty i prowizje

Przedmioty zakazane