Polityka Prywatności

Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest U-stock Group Ltd.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez U-stock Group Ltd w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.u-stock.pl i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

Użytkownik, który korzysta ze strony u-stock.pl oraz korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu u-stock.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem u-stock.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. Utworzone w ramach Konta profile umożliwiają, w przypadku zainteresowania ofertą Użytkownika, kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.

Transakcje:

U-stock.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez u-stock.pl

Wszystkie dane konieczne do wystawienia Oferty wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika.

Obsługa Użytkownika:

U-stock.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. U-stock.pl jest uprawnione do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Formularz kontaktowy email:

U-stock.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z u-stock.pl oraz Sprzedającymi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach serwisu. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży. Udostępniany przez u-stock.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji. U-stock.pl jest uprawnione do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego. U-stock.pl zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:

U-stock.pl jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej u-stock.pl

Uzupełnianie pozyskanych danych:

U-stock.pl jest uprawnione do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:

U-stock.pl jest uprawnione do gromadzenia danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z ustock.pl bez konieczności ponownego logowania się. U-stock.pl zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

U-stock.pl nie udostępnia podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzonych informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych.

Część IV.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

U-stock.pl jest uprawnione do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w u-stock.pl;

d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

f. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu u-stock.pl, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

g. realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez u-stock.pl wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.

U-stock.pl jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

u-stock.pl nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

b. u-stock.pl zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym w walce z oszustwami i nadużyciami w ustock.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie w wymogami prawa.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności u-stock.pl zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach serwisu u-stock.pl.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają Oferty, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w u-stock.pl są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez u-stock.pl dane chronione są z użyciem różnych profesjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z u-stock.pl oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez u-stock.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 19 Listopada 2017. W razie konieczności u-stock.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.